Stichting Weidevogels
Hof van Twente
 

27 maart 2003 opgericht

 

De vrijwilligers werken jaren samen met ANV Hooltwark die zich meer richt op landschappelijke waarden. Hooltwark steunt onze Stichting als beheerder van de weidevogels in onze gemeente.

 

De Stichting Weidevogels Hof van Twente wil in 2022 de blik meer op behoud van de weidevogels richten. In dit projectplan staat hoe de Stichting de doelen wil realiseren. De visie van de Stichting is het leveren van een concrete bijdrage aan de instandhouding en verbetering van de stand van de weidevogels in Hof van Twente. Op basis daarvan hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd.


De Stichting wil/heeft ten doel

a. De verbetering en instandhouding van onze weidevogels en vooral van de kritische soorten zoals de grutto, de wulp, de tureluur, de snip, de leeuwerik enzovoort.


b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

De Stichting maakt geen winst. Bij de oprichting is gekozen voor een brede formulering van de doelstelling. De focus ligt op de bescherming van weidevogels. Primair gaat het om de praktische bescherming in het veld.

Op dat terrein neemt het bestuur samen met de vrijwilligers van de Stichting de initiatieven. De vogels hebben in de huidige maatschappij op allerlei manieren te lijden van menselijk handelen. Dit handelen brengt veranderingen in het landschap en milieu teweeg.

 

Kostbaar

De Stichting staat voor een verstandig omgaan met de kostbare natuur om ons heen. We mogen een onderdeel van die natuur zijn, mogen er tot op zekere hoogte en daar waar het kan, ook uit de natuur oogsten. Daarbij heeft de mens een verantwoordelijkheid tot beschermen van de natuur. Wij zijn van mening dat juist doordat er door menselijk handelen onbalans is ontstaan in de ecologische verbanden, de mens de verantwoordelijkheid op zich moet nemen om die onbalans voor zover mogelijk op te heffen.

Het doel, bescherming van de weidevogels, vervullen wij doordat onze vrijwilligers de nesten en broedparen in kaart brengen, zodat er een goed beeld ontstaat van dat moment. De Stichting, Landschap Overijssel,  beheerders, boeren en Agrarische Collectieven kunnen deze gegevens gebruiken om hun beheer aan te passen.

 

Landschap Overijssel

 

De gegevens zijn  de real-time registratie in de speciale app van Landschap Overijssel weidevogelbescherming aan de hand van het formulier legselrapportage. Is aanpassing van de werkzaamheden niet mogelijk, dan gaan onze vrijwilligers op pad met diverse materialen om de nesten tegen de werkzaamheden te beschermen.

 

Foto's: Marcel Tettero

Te denken valt hierbij aan nestbeschermers tegen vertrapping

door vee, tegen vernietiging door sleepslangmestinjectie,

machinale bewerkingen landbouwgrond. 

 

Onder: de kaart van de gemeente Hof van Twente met haar

groene gebieden waar bossen en natte weilanden voorkomen.